Resultats de la satisfació dels grups d’interés

Grau i màsters FCRI

La satisfacció dels grups d’interès es mesura mitjançant el procediment d’avaluació de la docència  i la resta d’instruments (enquestes, reunions, etc) que es desenvolupen per conèixer la satisfacció i l’opinió dels estudiants, els professors, el personal d’administració i serveis, els ocupadors, els centres de pràctiques, els titulats i els professionals en exercici, amb l’objectiu de detectar les bones pràctiques i les oportunitats de millora de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals (FCRIB) i les seves titulacions.

Enquestes de satisfacció

Resultat participació i satisfacció alumnes de graus i màsters FCRIB
Satisfacció URL dels estudiants de 1er curs 2015

Satisfacció URL dels estudiants de 4er curs 2015
Satisfacció del PDI 2013
Satisfacció del PDI 2015
Satisfacció del PAS 2013
Satisfacció del PAS 2015
Enquesta serveis (comparació resultats URL i Blanquerna)  2015
Taules resum enquesta satisfacció PAS 2019
Taules resultats enquesta satisfacció PDI 2019
Taules resultats enquesta satisfacció PDI títols 2019
Resultats participació enquesta PDI 2019
Informe preliminar AQU satisfacció titulats 2019
Informe FCRIB satisfacció ocupadors pràctiques 17/18
Estudis d’inserció professional màsters oficials 2017
Estudis d’inserció de grau 2017

Evidències relatives a la satisfacció dels ocupadors

Informe FCRIB satisfacció ocupadors pràctiques 17/18

Borsa de Treball / Carreres professionals

Estudis d’inserció professional màsters oficials 2017
Estudis d’inserció de grau 2017

Altres evidències de satisfacció – mobilitat d’estudiants URL

Final Report Erasmus URL