Resultats inserció laboral

Resultats inserció laboral Programa de Doctorat – Acreditació 2021

 


Graus i Màsters FCRI

Una de les finalitats de l’educació superior és la preparació dels estudiants per a la seva vida professional. El seguiment de la inserció laboral dels estudiants de Grau i Màster, tenint en compte que les titulacions oficials que s’imparteixen a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL (FCRIB) habiliten per a l’exercici de professions regulades, es du a terme de forma sistemàtica, valorant la inclusió de novetats i actualitzacions dels programes formatius, fruit de l’anàlisi de l’entorn econòmic i sociolaboral, amb la participació dels professionals de cada sector i seguint els processos i procediments establerts en el marc VSMA i el SGIQ del centre.

Un bon exemple, és la realització –des del curs 17-18– de l’Enquesta anual Outlook Blanquerna; un estudi estratègic que conté les claus de futur per a les empreses del sector en termes de creixement i ocupació. L’enquesta recull els resultats de més de 400 professionals del sector de la Comunicació formats a Blanquerna, que treballen per a les principals empreses del país. En aquest punt, cal destacar que el treball de camp per a aquest estudi es va dur a terme durant les darreres setmanes del 2019 i les primeres setmanes del 2020. En l’enquesta d’enguany es manté un optimisme moderat en el sector de la comunicació amb un 60% dels entrevistats que consideren que la situació general de l’economia millorarà de forma progressiva.

D’altra banda, tant la direcció com la coordinació i el professorat de les titulacions impartides, ofereixen una formació ajustada i coherent amb les memòries verificades i amb l’activitat professional; fet que es tradueix en una elevada taxa d’adequació de la feina als estudis per part dels graduats de la Facultat.

Taules resum d’inserció laboral de les titulacions que s’acrediten

Taula d’estudi d’inserció laboral realitzat per AQU sobre els titulats a les universitats catalanes 2020:

  Taxa d’ocupació
Titulació Total 2020
Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 86,20%
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 92,40%
Grau en Comunicació Audiovisual 83,30%
MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 88,50%
MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 88,50%
MU en Ficció en Cinema i TV.  Producció, Guió i Realització 88,20%

Taula comparativa de l’estudi d’inserció laboral realitzat per AQU sobre els titulats a les universitats catalanes 2020. Taxa d’ocupació, taxa d’adequació de la feina als estudis i IQO:

  Taxa d’ocupació Taxa d’adequació de la feina als estudis Índex de qualitat ocupacional (IQO)
Titulació URL Total 2020 URL Total 2020 URL Total 2020
Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 94,30% 86,20% 62,90% 52,10% 64,80% 62,50%
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 96,90% 92,40% 56,30% 55,10% 71,70% 70,30%
Grau en Comunicació Audiovisual 91,70% 83,30% 34,80% 41,30% 55,80% 58,60%
MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 90,60% 88,50% 60,40% 58,50% 62,50% 63,10%
MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 90,60% 88,50% 60,40% 58,50% 62,50% 63,10%
MU en Ficció en Cinema i TV.  Producció, Guió i Realització 86,70% 88,20% 53,30% 57,60% 63,40% 62,80%

 

Satisfacció dels estudiants amb l’orientació laboral

Taula de l’enquesta de satisfacció global 2019 amb la docència dels Graus (semestral) i Màster Universitaris (anual):

Titulació Resultats
Escala Graus 0-5
Grau en Comunicació Audiovisual 3,69
Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 3,58
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 3,74
Escala Màsters 0-5
MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 4,23
MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 3,86
MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització 5,00

Per altra banda, des de l’any passat la FCRIB participa com a centre pilot a les enquestes de satisfacció dels titulats i titulades (Graus i Màsters) d’AQU.

Taula de satisfacció titulats enquesta AQU 2019: Satisfacció amb la tutorització i la satisfacció global amb la titulació. (escala 1-5):

Titulació Ítem 6- La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge Ítem 20- Estic satisfet amb la titulació
Grau en Comunicació Audiovisual 4,10 3,80
Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 4,27 4,18
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 4,15 3,91