Resultats inserció laboral

Màsters FCRI

Una de les finalitats de l’educació superior és la preparació dels estudiants per a la seva vida professional. El seguiment de la inserció laboral dels estudiants de Grau i Màster, tenint en compte que les titulacions oficials que s’imparteixen a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL (FCRIB) habiliten per a l’exercici de professions regulades, es du a terme de forma sistemàtica, valorant la inclusió de novetats i actualitzacions dels programes formatius, fruit de l’anàlisi de l’entorn econòmic i sociolaboral, amb la participació dels professionals de cada sector i seguint els processos i procediments establerts en el marc VSMA i el SGIQ del centre.

Un bon exemple, és la realització –des del curs 17-18– de l’Enquesta Outlook Blanquerna; un estudi estratègic que conté les claus de futur per a les empreses del sector en termes de creixement i ocupació. L’enquesta recull els resultats de més de 400 professionals del sector de la Comunicació formats a Blanquerna, que treballen per a les principals empreses del país. En aquest punt, el 60% de les empreses preveu créixer més que el 2017.

D’altra banda, tant la direcció com la coordinació i el professorat de les titulacions impartides, ofereixen una formació ajustada i coherent amb les memòries verificades i amb l’activitat professional; fet que es tradueix en una elevada taxa d’adequació de la feina als estudis per part dels graduats de la Facultat. Pel que fa als màsters que s’acrediten, cal destacar que en tots els casos la taxa d’ocupació és superior al 85%.

Estudis d’inserció professional màsters oficials 2017
Estudis d’inserció de grau 2017

Taules resum d’inserció laboral de les titulacions de màster universitari que s’acrediten

MÀSTER EN DIRECCIÓ D’ART EN PUBLICITAT
Dimensió Indicadors 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Inserció laboral Taxa d’ocupació (EIL) 100% 100% 66’6% 100%
Taxa d’adequació de la feina als estudis (EIL) 100% 100% 100% 78%

 

MÀSTER EN COMUNICACIÓ POLÍTICA I SOCIAL
Dimensió Indicadors 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Inserció laboral Taxa d’ocupació (EIL) 83,33% 87,50% 100% 87%
Taxa d’adequació de la feina als estudis (EIL) 100% 57’14% 100% 70%

 

MÀSTER EN PRODUCCIÓ I COMUNICACIÓ CULTURAL
Dimensió Indicadors 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Inserció laboral Taxa d’ocupació (EIL) 85,71% 85,71% 100% 89%
Taxa d’adequació de la feina als estudis (EIL) 83,33% 83,33% 90% 93,75%

 

Satisfacció dels estudiants amb l’orientació laboral

Taula satisfacció titulats enquesta AQU 2019: Satisfacció amb la formació rebuda per a l’activitat professional

Titulació Ítem 9- Les pràctiques externes m’han permès aplicar coneixements adquirits durant la titulació

Escala: 1-5

Ítem 19-  La formació rebuda m’ha permès millorar les meves capacitats per a l’activitat professional

Escala: 1-5

Grau en Cinema i Televisió 4,20 3,60
Grau en Periodisme 4,29 4,50
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 3,59 4,03
Grau en Relacions Internacionals 4,25 4,10