Inici

L’acreditació

Grau en Infermeria | Grau en Fisioteràpia | Grau en Nutrició Humana i Dietètica

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (FCSB-URL), inicia el procés d’acreditació de les titulacions oficials que s’imparteixen a la FCSB-URL des del curs 2009/10, que culmina aquest any 2016 amb l’avaluació externa per part d’AQU Catalunya, completant així el cicle iniciat amb la verificació i l’avaluació interna sistemàtica plasmada en els Informes anuals de Seguiment de les Titulacions i del Centre (IST/ISC), segons el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

El procés d’avaluació externa que es materialitza en l’acreditació de les titulacions en cas de ser favorable, consta de diferents etapes que vénen marcades per:

  • L’autoevaluació del centre FCSB-URL, que es concreta en l’Autoinforme del Centre (Comitè d’Avaluació Intern de la FCSB-URL)
  • La visita a la FCSB-URL per part d’experts externs, que es concreta en una proposta d’Informe d’Avaluació Externa basat en criteris explícits, publicats i aplicats amb coherència (Comitè d’Avaluació Externa – CAE)
  • Els Informes d’Acreditació (IdA), basats en l’Informe d’Avaluació Externa del CAE, que es caracteritzen per estar orientats a la millora (Comissió Específica d’Avaluació – CEA de Ciències de la Salut d’AQU Catalunya).

La FCSB-URL, segons els principis de participació, publicitat, transparència, legalitat i seguretat jurídica que regeixen la seva política de qualitat, està plenament compromesa amb els processos d’assegurament de la qualitat del marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació d’AQU Catalunya.

Comitè d’Avaluació Intern
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL

—————————————————————

La acreditación

Grado en Enfermería | Grado en Fisioterapia | Grado en Nutrición Humana y Dietética

La Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna de la Universidad Ramon Llull (FCSB-URL), inicia el proceso de acreditación de las titulaciones oficiales que se imparten en la FCSB-URL desde el curso 2009/10, que culmina este año 2016 con la evaluación externa por parte de AQU Catalunya, completando así el ciclo iniciado con la verificación y la evaluación interna sistemática plasmada en los Informes anuales de Seguimiento de las Titulaciones y del Centro (IST/ISC), según el Sistema de Garantía Interna de la Calidad.

El proceso de evaluación externa que se materializa en la acreditación de las titulaciones en caso de ser favorable, consta de diferentes etapas que vienen marcadas por:

  • La autoevaluación del centro FCSB-URL, que se concreta en el Autoinforme del Centro (Comité de Evaluación Interno de la FCSB-URL)
  • La visita a la FCSB-URL por parte de expertos externos, que se concreta en una propuesta de Informe de Evaluación Externa basado en criterios explícitos, publicados y aplicados con coherencia (Comité de Evaluación Externa – CAE)
  • Los Informes de Acreditación (IdA), basados en el Informe de Evaluación Externa del CAE, que se caracterizan por estar orientados a la mejora (Comisión Específica de Evaluación – CEA de Ciencias de la Salud de AQU Catalunya)

La FCSB-URL, según los principios de participación, publicidad, transparencia, legalidad y seguridad jurídica que rigen su política de calidad, está plenamente comprometida con los procesos de aseguramiento de la calidad del marco para la Verificación, el Seguimiento, la Modificación y la Acreditación de AQU Catalunya.

Comité de Evaluación Interno
Facultad de Ciencias de la Salud BLanquerna-URL