Programes formatius

Grau en Infermeria | Grau en Fisioteràpia | Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Màsters Universitaris

Les Memòries dels Programes Formatius de les titulacions oficials descriuen amb detall les característiques dels ensenyaments, els seus objectius, el perfil de formació (competències), l’accés als estudis, la planificació acadèmica i operativa, el professorat, els serveis disponibles, els recursos materials, la temporització del procés ensenyament-aprenentatge, els resultats previstos i la forma com es verifica l’acompliment dels compromisos i es garanteix la qualitat de les titulacions (Sistema de Garantia Interna de la Qualitat). Les Memòries dels Programes Formatius vigents, inclouen les modificacions que fruit del seguiment del desenvolupament de las titulacions, s’han sol·licitat i han estat aprovades oficialment.

Les Memòries dels Programes Formatius es complementen amb la informació del Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) i els informes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).