Satisfacció dels titulats

Resultats de l’enquesta de satisfacció dels titulats d’AQU Catalunya. Titulacions Facultat

Enllaç amb els resultats de les enquestes de satisfacció dels graduats i les graduades d’AQU Catalunya