Satisfacció del professorat

L’obtenció de dades sobre la satisfacció dels professorat i els responsables acadèmics forma part del procediment d’avaluació de la docència (DOCENTIA), en les fases d’Autoinforme del professor/a, Informe del responsable acadèmic i Informe global d’avaluació del professor/a, que es completa amb l’enquesta biennal de satisfacció dels professors amb el programa formatiu, el seu desenvolupament i l’organització de la Facultat.