Programes formatius

Grau i màsters FCRI

Les Memòries dels Programes Formatius de les titulacions oficials descriuen amb detall les característiques dels ensenyaments, els seus objectius, el perfil de formació (competències), l’accés als estudis, la planificació acadèmica i operativa, el professorat, els serveis disponibles, els recursos materials, la temporització del procés ensenyament-aprenentatge, els resultats previstos i la forma com es verifica l’acompliment dels compromisos i es garanteix la qualitat de les titulacions (Sistema de Garantia Interna de Qualitat).

Programes vigents