Seguiment de titulacions

Grau i màsters FCRI

Els Informes de Seguiment de les Titulacions 2009/10, 2010/11, 2011/12 i 2012/13 i l’Informe de Seguiment de Centre 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17,   han estat l’eina d’avaluació interna anual del desenvolupament dels ensenyaments oficials de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals – Blanquerna (FCRIB) i la base de l’Autoinforme d’Acreditació, que esdevé la reflexió de síntesi del desplegament de les titulacions des de la verificació, com a culminació del cicle de millora continuada.

Aquests documents prenen com a referència els informes d’AQU del seguiment de titulacions de la FCRIB, que són els següents:

Informe AQU seguiment grau Periodisme 2013

Informe AQU seguiment grau Publicitat 2011

Informe AQU seguiment màster Ficció 2011